Formål

Undervisningens organisering skal skabe rammer, der sikrer hver enkelt elev bedst mulig læring, dannelse og trivsel.

Princip

Klassedannelser

  • Skolen tilstræber, at der på klassetrinnet dannes klasser med ligelig fordeling af eleverne i forhold til køn, bopæl i skoledistriktet og kendte udfordringer.
  • Skolen tilstræber at inddrage forældres og elevers ønsker til klassedannelsen.
  • Skolen samarbejder med de institutioner, der afleverer børn til skolen, om at danne sig indtryk af børnene med henblik på den bedst mulige klassedannelse.
  • Skolen tilstræber at orientere og høre skolebestyrelsen og forældrene så tidligt som muligt, hvis elevtallet eller pædagogiske eller faglige forhold nødvendiggør nye klassedannelser.

Klassestørrelser
Skolen efterlever Helsingør Kommunes retningslinjer for klassestørrelser

For 0.-6. klassetrin

  • Det er skolens intention af have klasser på 24 elever. Der accepteres op til 26 elever ved tilflytning til skoledistrikt.
  • Skolen kan afvise at optage elever med bopæl uden for skoledistrikt, hvis der er 21 elever eller flere i gennemsnit i klasserne på årgangen. Ved optagelse af elever med bopæl uden for skoledistrikt, vil skolen vurdere om den forventede fremtidige klassestørrelse overstiger det tilstræbte antal elever.

For 7.-9. klassetrin

  • Der kan være op til 28 elever ved klassedannelse. Skolen tilstræber at have en maksimal klassestørrelse på 26 elever
  • Skolen kan afvise at optage elever med bopæl uden for skoledistrikt, hvis der er 25 elever eller flere i gennemsnit i klasserne på årgangen. Ved optagelse af elever med bopæl uden for skoledistrikt, vil skolen vurdere om den forventede fremtidige klassestørrelse overstiger det tilstræbte antal elever.

Såfremt det tilstræbte elevantal overstiges vil skolen efter nøje vurdering lave pædagogiske tiltag som vil understøtte personalet i at sikre folkeskolens formål. Skolen vil ligeledes have mulighed for at opdele klasserne på årgangen i flere klasser.