Princip

Alle elever fra børnehaveklassen til 9. klasse skal have en meddelelsesbog

  • Den skal benyttes regelmæssigt og gøres tilgængelig for elev og forældre mindst én gang om året.
  • For elever i børnehaveklassen skal man i meddelelsesbogen komme ind på kompetenceområderne sprog og matematisk opmærksomhed.
  • For elever i 1. til 9. klasse skal der også være indhold, som kommer ind på fagene dansk og matematik. Skolen udformer et rul for andre relevante fag således disse fag ligeledes bliver indehold i meddelelsesbogen. Der vil i alt blive sat fokus på 3 fag pr år.
  • For elever i 7.-9. klasse skal meddelelsesbogen indeholde overvejelser om elevernes uddannelse efter folkeskolen, og processen for at opnå de faglige krav, der eventuelt skal opfyldes i forbindelse med optagelse på en ungdomsuddannelse.
  • For elever med udfordringer skal meddelelsesbogen indeholde information om de indsatser og den opfølgning, som skolen har iværksat for at afhjælpe udfordringerne.
  • Meddelelsesbogen genereres i Meebook i en fast skabelon. Klasselæren opretter meddelelsesbogen for den enkelte elev med fag og social trivsel.

Kompetencebeskrivelserne synliggøres for eleven og forældre senest 14 dage før forårets skolehjemsamtaler eller når der er relevant nyt.

Fokuspunkter i følgende fag

0. klasseSprogMatematisk opmærksomhedNatur/teknologi/udeskole
1. klasseDanskMatematikNatur/teknologi/udeskole
2. klasseDanskMatematikNatur/teknologi/udeskole
3. klasseDanskMatematikIdræt
4. klasseDanskMatematikMad/HDS/billedkunst
5. klasseDanskMatematikEngelsk
6. klasseDanskMatematikTysk/fransk
7. klasseDanskMatematikMad/HDS/billedkunst
8. klasseDanskMatematikFysik/kemi
9. klasseDanskMatematikEngelsk

Meddelelsesbogen skal ses i samspil med den øvrige dialog mellem elev, forældre og skole, herunder kommunikation via Aula, skole-hjem-samtaler, elevsamtaler, forældremøder mv.