Formål

Målet med skolens mobilpolitik er at sikre, at der skabes de bedste rammer for, at det enkelte barn kan tilegne sig faglige og sociale kompetencer i skolen.

Det er skolens holdning, at en skoletid uden brug af mobiltelefoner og andre mobile devices, vil medføre øget trivsel, fysisk aktivitet og socialt samvær blandt eleverne.

Princip

Afdeling Apperup

Eleverne på afdeling Apperup bør slet ikke at have telefon eller lign med i skole og SFO. Eventuelle medbragte telefoner eller Smartwatchs skal blive i tasken under eget ansvar.

Mellemtrin
Eleverne fra 3. – 6. klasse afleverer deres mobiltelefoner ved ankomst i klasseværelset om morgenen og telefonen udleveres igen ved afslutningen af sidste lektion. For børn, der går i SFO, forbliver telefonen i tasken indtil SFO’en forlades. På SFO’en kan planlægges dage og tider, hvor
børnene kan bruge computere og mobiltelefoner, ligesom telefoner kan bruges til at planlægge legeaftaler.

Udskoling
Da eleverne i 7. – 9. klasse ikke har stamlokaler, udleveres mobiltelefonerne altid op til et lokaleskifte. Telefonerne skal derefter forblive i skoletasken. Da udskolingseleverne derudover forlader skolen til fordel for Bølgen i spisefrikvarteret, hvor de kan få brug for deres mobiltelefon, udleveres telefonerne altid op til spisefrikvarteret.

Generelt
Såfremt der i undervisningen er behov for brug af mobiltelefon, vil disse blive udleveret af klassens personale. For enkelte elever med særlige behov, laver skolen aftaler om brug af mobiltelefon. Udover dette, arbejder alle klasser med digital dannelse som en naturlig del af undervisningen med IT.

Skolen har under opbevaringen ansvaret for elevernes mobiltelefoner og disse vil blive opbevaret i aflåste skabe.

Elever som ikke kan overholde ovenstående, får indraget telefonen af afdelingslederen og forældrene bliver straks kontaktet af skolens kontor og orienteret om dette, ligesom der laves aftale om elevens fremtidige brug af telefon på skolen.