Formål

Undervisningens organisering skal skabe rammer, der sikrer hver enkelt elev bedst mulig læring, dannelse og trivsel.

Skolens ansvar

 1. Skemalægningen har som mål at sikre eleverne en både sammenhængende og varieret skoledag.
 2. Skoledagen planlægges under hensyntagen til elevernes behov for pauser og tid til at spise
 3. Skoen tilstræber, at skoledagen planlægges, så der er mulighed for aktivitetsbaseret undervisning, ekskursioner og samarbejde med eksterne parter
 4. Eleverne får en afvekslende skoledag og skoleuge med de forskellige kreative fag spredt over så mange dage som muligt.
 5. Der skal veksles mellem hvilke fag, der ligger sidst på dagen
 6. Skoledagen starter så vidt muligt kl. 8.00
 7. Der leves op til forliget om folkeskolereformen, således at skoledagens tilstræbes ikke at slutte senere end.

  a. Indskoling kl. 14
  b. Mellemtrin kl. 14.30
  c. Udskoling kl. 15

 8. I forbindelse med planlægningen af det kommende skoleår forelægger skolens leder det kommende skoleårs skemaer med henblik på at skolebestyrelsen kan afgive en udtalelse herom. Skolebestyrelsens inddragelse bør ske tids nok til, at det er muligt at inddrage udtalelserne i planlægning og fastlæggelse af skemaerne.
 9. Skolebestyrelsen nedsætter et skemaudvalg med op 2 til personer som får bestyrelsens mandat til at gennemgå skemaerne sammen med skoleledelsen og videregiver en opsamlende kommentar til bestyrelsen mhp. denne udtalelse om skemaerne.

De næste skridt

 1. Skolelederen formidler princippet til forældre, elever og medarbejdere.
 2. Skolelederen implementerer princippet efter drøftelse med skolebestyrelsen.
 3. Skolebestyrelsen fører tilsyn med, hvordan skolen efterlever princippet.

De formelle rammer

Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper som af kommunens mål og rammer samt Folkeskoleloven. Sidstnævnte angiver i § 44, stk. 2, at ”Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om 1) undervisningens
organisering, herunder elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, understøttende undervisning, holddannelse, samarbejder efter § 3, stk. 4, 1. pkt., eventuel undervisning efter § 5, stk. 4, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes
placering i klasser.