Handleplan mod mobning

Målsætning

På Hellebækskolen vil vi ikke acceptere mobning. Derfor arbejder vi for at

 • Alle børn har ret til et mobbefrit børneliv i et trygt undervisningsmiljø
 • Alle børn skal mødes med respekt
 • Alle børn skal have en hverdag med sammenhold & fællesskab
 • Alle handler, når de er vidne til mobning.

Ifølge statistikken, foregår mobning oftest i indskolingen.

Derfor har vi valgt en aktiv strategi med udgangspunkt i denne handleplan mod mobning – til gavn for børnene og til gavn for skole- og SFO/klub-miljø.

Vi mener, at hovedansvaret for denne proces må ligge hos lærerne/pædagogerne og skole/SFO/klub, men at samarbejdet med hjemmet er uundværligt, i bekæmpelsen af mobning.

Mobning er ikke en konflikt, men et overgreb, derfor er det den VOKSNE, der har hovedansvaret. 

Definition af mobning

Den internationalt anerkendte definition af mobning: En person bliver mobbet, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere andre personer.

 • Det er negativ handling, når nogen med hensigt påfører en anden person skade eller ubehag
 • Man kan udføre sådanne handlinger med ord, som hvis man truer, håner eller siger grimme og ubehagelige ting, som den anden ikke kan lide at høre
 • Når en person slår, skubber, sparker, niver eller holder nogen fast mod hans/hendes vilje, er det også negative handlinger
 • Man kan også udføre negative handlinger uden ord eller fysisk kontakt, for eksempel ved at lave grimasser og ved ubehagelig gestus, ved at vende ryggen til eller lade være med at efterkomme en anden persons ønsker for at irritere eller såre denne. I forbindelse med mobning er det mest almindeligt med en enkelt person som offer.

HVAD ER DIGITAL MOBNING?

 • Begrebet digital mobning dækker over krænkende, nedværdigende eller ekskluderende handlinger, som børn og unge udsættes for gennem sociale medier. Digital mobning adskiller sig fra den ikke-digitale mobning på følgende punkter:

 • Der er en vis anonymitet ved de sociale medier, der skaber stor usikkerhed blandt eleverne, idet man ofte ikke kender afsenderen.

 • Den digitale mobning kan stå på 24 timer i døgnet og er ikke begrænset til kun at forekomme i skolegården i skoletiden.

 • Eksponeringen af den digitale mobning er særlig problematisk, fordi man ikke ved, hvor mange der har set de krænkende kommentarer eller billeder, og fordi man ikke altid kan slette dem igen.

Det bør understreges, at man ikke kalder det mobning, når to fysisk eller psykisk omtrent lige stærke personer er i konflikt, skændes eller slås. For at man kan tale om mobning, må der være en vis ubalance i styrkeforholdet: Den, der bliver udsat for negative handlinger, har normalt ikke så let ved at forsvare sig og er ofte lidt hjælpeløs over for den eller dem, der plager ham eller hende.

En skoleleder/SFO-leder har pligt til, i henhold til folkeskoleloven/ serviceloven og øvrige bestemmelser udgivet af Undervisningsministeriet, at sikre det enkelte barns trivsel i skolen, således at forældrene trygt kan overlade deres barn i skolens/SFO’ens varetægt.

Kilde: Landsforeningen Barnets Ret 

For at undgå digital mobning skal der opbygges trygge, tolerante fællesskaber uden for de sociale medier og samtidigt styrke elevernes digitale dannelse, særligt ift. de etiske dilemmaer, de kan støde på, og på fornuftig færdsel i det digitale rum.

Målet med Hellebækskolens trivselspolitik er at skabe trygge læringsfællesskaber.

Det gør vi ved at

 • Opbygge trygge og tolerante børnefællesskaber, hvor man ser hinanden, og det at være forskellige, som en styrke for fællesskabet og skolens læring

 • tage fælles ansvar for, at alle oplever skolen som et rart sted at være, og hjælpe hinanden med at blive en del af fællesskabet, så ingen oplever, at de står udenfor

 • man anerkender og respekterer hinanden, og tager affære, når man oplever eller erfarer, at nogen bliver moppet

 • beskytte børn, der er udsatte, og tage sig af de bagvedliggende problemer

 • reducere omfanget af digital mobning, og sørge for, at eleverne er trygge og ved, hvordan de skal agere på de digitale medier.

Medløberne, hvem er de?

De er passive mobbere og ofte ængstelige og usikre børn, som er medløbere for selv at undgå at blive mobbet. Det er vigtigt, at disse børn får en større selvstændighed, så de fremover tør have egen mening.

Det tavse flertal

Ofte ved de, hvad der foregår i klassen, men tager ikke del i det. De skal også lære at turde sige fra, så de kan være med til at skabe en bedre trivsel i klassen.

Handleplan til lærerne til forebyggelse af mobning

Arbejdet med mobning bør sidestilles med de ”timeløse-fag”. Hoved-idéen er konkret at forebygge, opdrage og stoppe evt. mobning så tidligt som muligt

Konkrete idéer:

 • Alle klasser udarbejder egne klasseregler, for at fremme social trivsel og forståelse
 • Trin for trin
 • Trivselsundersøgelser, evt. med hjælp fra elevrådet
 • Temadage
 • Umiddelbar kontakt mellem skole og hjem, når der er problemer med f.eks. drillerier
 • Elevsamtaler inden skole-/SFO-hjemsamtaler. Evt. bruge samtaleskemaerne som inspiration
 • Plancher/tegninger vedr. mobning på centrale steder i børnehøjde.

Listen er ikke udtømmende.

Forældrenes indsats til forebyggelse af mobning

 • Vær aktive som forældre m.h.t. sociale arrangementer – lær hinanden at kende. Hvis drillesituationen, eller i værste fald en mobbesituation opstår, vil kendskabet til hinanden lette kommunikationen og forståelsen

 • Deltag aktivt i forældremøder og skole-/SFO-hjemsamtaler – hav ”fingeren på pulsen” m.h.t. dit barns og de andre børns trivsel i klassen og på skolen

 • Temaaften om trivsel

 • Følg generelt med i klassens og skolens sociale liv

 • Lær dit barns kammerater at kende. Giv dit barn mulighed for at se sine kammerater i fritiden

 • Undgå at skabe splid i klassen ved evt. kun at invitere nogen, men inviter hellere hele klassen eller alle pigerne/drengene.

Listen er ikke udtømmende.

Ledelsen informeres løbende.

Plan for resolut indgriben ved mobning udarbejdes inden 10 dage

Når mobning afdækkes foretages følgende:

 • Klasselæreren/den implicerede lærer/pædagog tager en samtale med den elev, der er blevet mobbet
 • Klasselæreren/den implicerede lærer/pædagog tager en samtale med den eller de elever, som er ansvarlige for mobningen
 • Klasselæreren/klassens pædagog tager kontakt til forældrene til de implicerede parter
 • Klasselæreren/den implicerede lærer/pædagog er ansvarlig for at arbejde med den samlede gruppe/klasse om problemet. Det er vigtigt at tydeliggøre den store rolle, som medløberne og det tavse flertal spiller
 • Skolens ledelse orienteres om sagen
 • Specielle tiltag kan arrangeres efter aftale med ledelsen
 • Der indsendes evt. en underretning til socialforvaltningen.

Ovenstående plan er tænkt som et arbejdsredskab, hvor de enkelte punkter anvendes i rækkefølge eller efter behov.

Klageadgang

Elever og deres forældre har mulighed for at klage over en skolelederens afgørelse vedrørende problemer med det psykiske undervisningsmiljø, herunder tilfælde af mobning. Det kan være, hvis skolen ikke har en antimobbestrategi, eller hvis der bliver reageret utilstrækkeligt ved konkrete tilfælde af fx mobning. Der klages først til en central indgang for klager i forvaltningen. Hvis der ikke gives fuldt medhold i klagen, videresendes klagen til Dansk Center for Undervisningsmiljø. Dansk Center for Undervisningsmiljø vil herefter kunne udstede et påbud om at opfylde en handlepligt inden for en rimelig frist.

Links til inspiration:

Undervisningsministeriets Aktionsplan: ”Alle for en mod mobning”

Materialer og værktøjer opdelt på dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse

http://www.alleforenmodmobning.dk/

 

Red Barnet:

Organisationens arbejde på området, herunder gode råd og materialer

https://redbarnet.dk/vores-arbejde/mobning/

 

Red Barnet: Drop Mob

Skabelon og gode råd til antimobbestrategier

https://redbarnet.dk/skole/mobning/dropmob/

 

Børns Vilkår

Organisationens arbejde på området, herunder gode råd og materialer

https://bornsvilkar.dk/fokus/mobning/mobning

 

UNICEF Rettighedsskoler

En UNICEF Rettighedsskole forener elever, forældre, lærere, forældre, lærere og andet personale i et fællesskab, der er baseret på alle de gode værdier, der står i FN’s Børnekonvention

https://www.unicef.dk/rettighedsskoler

 

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM)

Gode råd og skabelon til antimobbestrategier og værdiregelsæt

http://dcum.dk/grundskole/love-regler-og-anvisninger/vaerdiregelsaet-og-antimobbestrategi

 

Hellebækskolen 03/11-21